Tosiasiallinen edunsaaja

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisestä ja selvittämisestä velvoittaa meitä luottolaitoksena aina tunnistamaan yritysasiakkaidemme omistussuhteet ja vallankäyttörakenteet, eli yhtiön tosiasialliset edunsaajat. Lisäksi meidän on selvitettävä, ovatko yrityksen tosiasialliset edunsaajat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Tosiasiallinen edunsaaja ja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Ketkä ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia?
Yrityksen tosiasiallisia edunsaajia ovat luonnolliset henkilöt, joilla on joko suoraan tai välillisesti yhden tai useamman juridisen henkilön kautta (esim. yrityksen, säätiön, yhdistyksen, yms.) omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25 prosenttia yrityksen osakekannasta tai äänivallasta, tai joilla on muulla tavoin määräysvalta yrityksessä.

Jos tällaista henkilöä ei ole, juridisen henkilön on kuitenkin nimettävä itselleen tosiasiallinen edunsaaja. Tällainen voi olla hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, toimivaltainen nimenkirjoittaja tai muu vastaava henkilö. Yritys voi nimetä myös useampia tosiasiallisia edunsaajia.

Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii nyt tai on viimeisen 18 kuukauden aikana toiminut julkisessa tehtävässä valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa ja tämän henkilön perheenjäseniä sekä läheisiä yhtiökumppaneita.

Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat:

 • Valtionpäämies
 • Ministeri
 • Parlamentin jäsen
 • Eduskuntaan tai EU-parlamenttiin valitun poliittisen puolueen ylimmän hallintoelimen jäsen
 • Ylimmän tuomioistuimen jäsen
 • Valtiontalouden tarkastusviraston tai muun vastaavan päättävän elimen jäsen
 • Tilintarkastustuomioistuimen jäsen
 • Keskuspankin johtokunnan jäsen
 • Suurlähettiläs tai asiainhoitaja
 • Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluva upseeri
 • Valtion kokonaan omistaman yhtiön johto-, hallinto- tai valvontaelimen jäsen
 • Kansainvälisen yhteisön johtaja tai hallituksen jäsen (esim. YK, EU)

Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön:

 • Aviopuoliso / rekisteröity kumppani
 • Lapsi
 • Lapsen aviopuoliso / rekisteröity kumppani
 • Vanhempi

Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan:

 • kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
 • kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.

Kuinka täytän lomakkeen?
Avaa lomake koneellasi, täytä tarvittavat tiedot ja vasta tämän jälkeen tulosta lomake. Lomake palautetaan allekirjoitettuna hakemuksen liitteenä. Lomakkeen plus-painikkeista saat lisäkenttiä näkyviin. Jos yksi tai useampi yritys omistaa yli 25 prosenttia asiakasyrityksestä, tällaisten yritysten tiedot tulee merkitä lomakkeen Omistuksen tai määräysvallan rakenne -kohtaan. Voit myös liittää mukaan organisaationkaavion, mikäli lomakkeen tila ei riitä.

Mitä teen, jos tosiasialliset edunsaajat muuttuvat?
Asiakasyritys sitoutuu lomakkeen allekirjoittaessaan ilmoittamaan omistajasuhteiden muutoksista välittömästi, jos omistajasuhteiden muutokset vaikuttavat yrityksen Eurocardille aiemmin toimittamiin tietoihin. Mikäli yritykseen on omistajamuutoksen seurauksena tullut uusi tosiasiallinen edunsaaja tai aiempi tosiasiallinen edunsaaja ei ole enää yrityksen tosiasiallinen edunsaaja taikka emoyhtiössä on tapahtunut tosiasiallisia edunsaajia koskevia muutoksia, tulee yrityksen toimivaltaisen nimenkirjoittajan tai toimivaltaisten nimenkirjoittajien palauttaa päivitetyin tiedoin varustettu, allekirjoitettu lomake.