Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Integritetspolicy SEB Kort Bank AB, för privata kortinnehavare och låntagare

Den här integritetspolicyn förklarar hur, när och varför SEB Kort Bank AB 556574–6624 (”SEB Kort” eller ”vi”, eller ”vår(a)” eller ”oss”) samlar in, använder, lagrar samt delar dina personuppgifter om dig som är privatkund, kortinnehavare eller blivande kund eller kortinnehavare.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Med personuppgift menar vi all information som kan härledas direkt eller indirekt till dig som privatperson.

Integritetspolicy SEB Kort Bank AB, för privata kortinnehavare och låntagare (PDF)

Vilken information samlar vi in och varifrån kommer den?

Personuppgifterna samlas oftast in från dig t.ex. när du ansöker om någon av våra produkter eller tjänster. Den kan också skapas i samband med att du använder dina produkter, t.ex. korttransaktioner. Ibland behöver vi också samla in ytterligare information för att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och/eller aktuell.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter direkt från dig:

 • Identifieringsuppgifter som t.ex. namn, personnummer/kopia på pass eller i vissa sammanhang båda, medborgarskap, kontaktuppgifter som t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer och mobilnummer.
 • Information om du är en politiskt utsatt person (“PEP”) eller om du har en familjemedlem som är en person i politiskt utsatt ställning.
 • Autentisering i alla situationer där vi behöver identifiera dig som kund eller där en signatur är nödvändig, t.ex. när du skriver på ett avtal eller besöker Mina sidor.
 • Information om din ekonomiska situation, t.ex. inkomst, arbetsgivare, tillgångar, skulder, boendeförhållanden, samlas in när du ansöker om ett kreditkort eller ett lån. Den här informationen kan också behövas uppdateras med jämna mellanrum.
 • Information om hur du kommer att använda ditt kreditkort, t.ex. belopp, typ av köp och i vilka delar av världen. Denna information måste samlas in på grund av penningtvättslagstiftningen (”AML”).
 • Information om dina transaktioner när du har gjort köp, t.ex. vilken butik du har handlat i och för vilka belopp. Vi samlar också in information om dina kontantuttag.
 • Din kommunikation med oss, t.ex. e-post, telefonsamtal till vår kundservice eller besök på våra appar och websidor.
 • Visuell media, t.ex. foton och video kan samlas in om du skulle besöka ett av våra SEB-kontor.
 • När du ringer in till vår kundservice spelas samtalet in. Det gör vi för att dokumentera och/eller klargöra omständigheter vid ingående av avtal, för att upptäcka och undvika bedrägerier samt för att förbättra vår service och utbilda våra medarbetare.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter som t.ex. sjukintyg hämtas endast in vid särskilda tillfällen t.ex. när det finns en obetald skuld där vi vill ha underlag som visar att du har varit sjuk. Ibland har vi också specialavtal för dig som är medlem i en fackförening, i dessa fall samlar vi in din facktillhörighet.
 • Det är också möjligt att vi sparar information om hur du använder våra appar och onlinetjänster. I samband med att vi analyserar att våra appar och websidor fungerar som de ska samlar vi t.ex. in information om din IP-adress och geografiska placering.
Personuppgifter som vi kan komma att samla in från andra källor

Utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi samla in information om dig från annat håll. Det gäller t.ex. när vi

 • löpande uppdaterar information om namn och adress via det statliga personadressregistret: SPAR.
 • utför de kontroller som vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt, t.ex. genom att inhämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer så som t.ex. Europeiska unionen (”EU”) och Förenta nationerna (”FN”) eller officiella brottsuppgifter.
 • hämtar information från Kreditupplysningsföretaget UC.
 • tar emot betalningar och samlar in uppgifter från avsändare, butiker, banker, leverantörer av betaltjänster.

I vissa fall samlar vi också in information från andra enheter inom SEB i enlighet med våra interna serviceavtal.

Notera också att våra websidor använder cookies (kakor). En kaka består av information som websidan överför till en kakfil på din dator eller annan enhet.

Läs mer om hur vi använder cookies

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag och avtal, för att kunna ge dig erbjudanden och annan service samt för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. Underlåtelse att lämna in denna information kan leda till att fullgörandet av dessa skyldigheter försenas eller förhindras.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal

Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtalet. Vi behandlar dina personuppgifter när:

 • du ansöker om ett kreditkort eller lån.
 • du kontaktar vår kundtjänst.
 • behandling är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk avseende de skulder du har till oss.
Uppfylla lagar och förordningar

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut inom den jurisdiktion där vi har vår verksamhet:

 • Enligt Penningtvätt- och terroristfinansieringslagar (”AML/TF”) är vi skyldiga att tex. utföra kundkännedomsaktiviteter och transaktionsmonitorering.
 • Aktiviteter för att motverka finansiell kriminalitet och marknadsmissbruk samt aktiviteter för att upptäcka bedrägerier, skatteflykt och korruption.
 • Vi lagrar din transaktionsinformation för att uppfylla regulatoriska krav samt bokförings- och skatterapporteringskrav.
 • Vid kontakt och samarbete med myndigheter i rättsliga och regulatoriska frågeställningar.
 • Vi behandlar din finansiella information för att uppfylla regulatoriska krav när det gäller att mäta och hantera risker avseende kreditutveckling, riskkvalité och kapitaltäckning.
  • Vi använder uppgifter som vi fått från din kreditansökan, från kreditupplysningsföretaget samt från din transaktions- och betalhistorik för att bedöma din risknivå, i form av kreditmodeller och regelverk.
  • För att kunna värdera din kreditvärdighet och förbättra våra kreditmodeller. Modellerna gör det möjligt för oss att ha en ansvarsfull kreditgivning som säkerställer att vi uppfyller legala krav och att vi också gör en kreditbedömning enlig god kreditsed.
  • Vi säkerställer att våra kreditbeslut är anpassade till SEB:s kreditpolicy. Det innefattar även profilering av existerande kunder för att säkerställa att vi fattar rätt kreditbeslut.
Berättigat intresse

I vissa fall använder vi berättigat intresse som laglig grund när vi behandlar dina personuppgifter. I dessa fall gör vi alltid en intresseavvägning där vi bedömer om vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Nedan följer några exempel på tillfällen när vi behandlar personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund för behandlingen:

 • När vi gör kund- och produktanalyser i syfte att förbättra vårt produktutbud och för att ge dig relevanta erbjudanden.
 • För att utveckla våra processer i syfte att ge dig bättre service, t.ex. när du kontaktar vår kundservice.
 • I syfte att upptäcka och förhindra eventuella bedrägerier så tidigt som möjligt för att du som kund ska känna dig säker när du använder våra produkter.
 • När vi behandlar dina personuppgifter i samband med en kundundersökning.
 • När du ringer in till vår kundservice spelas samtalet in. Det gör vi för att dokumentera och/eller klargöra omständigheter vid ingående av avtal, för att upptäcka och undvika bedrägerier samt för att förbättra vår service och utbilda våra medarbetare.
Samtycke

Vi använder vanligtvis inte samtycke som laglig grund när vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till behandling och lagring av dina personuppgifter kan du alltid återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte tidigare behandling av personuppgifter.

Det kan finnas andra situationer där vi ber dig om ett samtycke för behandling av dina personuppgifter, t.ex. när det är nödvändigt enligt lokal marknadsföringslagstiftning.

Profilering

Profilering är när dina personuppgifter behandlas automatiskt för att bedöma vissa personliga egenskaper, framför allt din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser som t.ex. transaktionsdata på ditt kreditkort eller ekonomisk information från dig eller ett kreditupplysningsföretag.

Vi använder profilering för att

 • uppfylla våra juridiska skyldigheter för att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering.
 • förebygga, upptäcka och agera på bedrägerier.
 • segmentera kunder vid marknadsaktiviteter, t.ex. använder vi profilering för att ge dig bättre och mer relevanta erbjudanden.
 • godkänna eller avslå en kreditkorts- eller låneansökan, för att säkerställa en korrekt kreditbedömning.
Automatiska beslut

I vissa fall kan vi använda oss av automatiserat beslutsfattande, t.ex. när du ansöker om ett kreditkort och använder vår onlineansökan. En ansökan kan få godkänt eller avslag i det automatiska beslutsfattandet.

Våra automatiska beslut kan ibland vara baserade på profilering. Om ett sådant beslut har rättsliga följder för dig, eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad, har du alltid rätt att bestrida beslutet.

Personuppgifter som vi delar med andra
Inom SEB Koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom SEB koncernen. Det gör vi när det finns legala och regulatoriska krav att göra det, som t.ex. för

 • våra interna godkännandeprocesser
 • riskutvärdering, riskkontroll och rapportering
 • regulatorisk rapportering och finansiell transaktionsrapportering
 • att motverka finansiell kriminalitet och förebygga bedrägerier, t.ex. för att motverka penningtvätt enligt AML/TF lagstiftningen.
 • att kunna ge bra service och för att du som kund ska uppfatta oss och övriga bolag inom SEB-koncernen som en och samma bank.
Externa mottagare

I följande situationer kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till externa parter:

 • Om vi enligt lag, annan författning, domslut eller liknande är skyldiga att överföra personuppgifter till en myndighet eller institution.
 • Om du inte betalar din faktura eller skuld skickas din fordran över till Intrum som är ett inkassoföretag.
 • För att våra leverantörer ska kunna utföra tjänster åt oss behöver vi ibland lämna ut personuppgifter. Det är relevant t.ex. när vi autentiserar dig i olika digitala kanaler, som när du loggar in på Min sida (Signicat AS), när vi producerar våra kort (Tieto Evry Card Services AS), lagrar dokument (t.ex.Depona AB) eller har samarbeten (t.ex. Mastercard) och när vi lämnar ut personuppgifter till/efterfrågar information från kreditbyråer eller liknande företag (t.ex. Experian A/S, UC AB, Dun & Bradstreet AS och Suomen Asiakastieto Oy etc.). Vi säkerställer att vi i alla situationer har Personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda dina personuppgifter och att leverantörerna bara får tillgång till det som är nödvändigt för den tjänst som ska utföras. När vi avslutar samarbetet ser vi till att dina personuppgifter överförs till oss eller förstörs.
 • Om du ansöker om eller använder någon av de digitala plånböcker som vi erbjuder, t.ex. Apple Pay eller Samsung Pay, kommer vi att överföra personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda tjänsten, t.ex. kortinformation.
Överföring till tredje land

I vissa fall kan vi komma att lämna ut personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land). Vi gör inte någon överföring om det inte är nödvändigt enlig lag eller nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster och upprätthålla servicen till dig som kund. Ett exempel på det senare är vårt samarbete med Mastercard där vi i vissa fall överför dina personuppgifter till USA.

Ett annat exempel är att vi använder systemet Adobe Campaign för marknadsaktiviteter, där IT supportservice utförs inom EU/EES, men även kan hanteras från Indien.

Om vi gör den här typen av överföring har vi alltid genomfört en föregående bedömning, även kallad ”Transfer Impact Assessment” (TIA) för att säkerställa att GDPR följs och att alla villkor är uppfyllda enligt nedan:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, t.ex. standardavtalsklausuler eller att mottagaren har bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding corporate Rules (BCRs). Du kan få en kopia av standardavtalsklausulen genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.
 • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.
   
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in. Kraven på lagringstid skiljer sig mellan de olika nordiska länderna. Nedan finns några exempel på relevanta lagringstider.

 • Om du har ett avtal med oss sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år efter avslutad affärsrelation. Det gör vi för att fastställa, göra gällande och försvara våra eventuella rättsliga anspråk. Vissa dokument kommer att raderas efter 5 år enligt lagen om penningtvätt eller efter upp till 10 år enligt bokföringslagen (beroende på nationell lagstiftning), t.ex. fakturakopior.
 • Marknadsaktiviteter, t.ex. utskick, sparas i maximalt 2 år.
 • Om du har ansökt om en produkt och lämnat personuppgifter till oss i samband med det, men t.ex. fått avslag på din ansökan, sparar vi din information i maximalt 2 år.
Särskilt om våra websidor och appar

Om du laddat ner någon av våra appar kan vi komma att skicka information, t.ex. push-notiser till den enhet där appen är installerad. Meddelandet kan bl.a. innehålla information om att ett köp har genomförts, att en felaktig PIN-kod har använts eller om ett köp har nekats. I din enhets systeminställningar kan du själv välja om informationen ska skickas eller inte samt hur informationen visas på enhetens skärm i låst läge.

När informationen skickas utanför SEB-koncernen görs det med obruten kryptering fram till att informationen anländer till din app.

För att kunna göra aggregerade analyser av hur du som användare agerar, samlar vi in information om vilken service du använder på vår websida när du är i inloggad miljö eller i din app, och hur du använder våra appar.

Den information som vi samlar in är:

 • Identifieringsinformation, t.ex. IP-adress, typ av enhet och operativsystem.
 • Digital spårningsinformation, t.ex. geografisk plats.
Dina rättigheter

Vi respekterar din rätt att begära ut information, rätta, ta bort och flytta dina personuppgifter.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan vända dig till oss om du vill nyttja någon av dina rättigheter.

Ibland är dock dina rättigheter begränsade, t.ex. när det finns rättsliga förpliktelser som förhindrar radering av dina personuppgifter, vid hävdande av ett rättsligt anspråk eller för fullföljandet av ingånget avtal.

Begära ett registerutdrag med personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ändamål som de ursprungligen inhämtades och att vi fortfarande har en laglig grund för att behandla dem.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då behöver vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan t.ex. vara om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Flytta dina uppgifter till en annan aktör (“Data portabilitet”)

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Automatiserat beslutsfattande

Du har alltid möjlighet att invända mot ett beslut som baserar sig på automatisk behandling (inklusive profilering).

Kontaktinformation och klagomål

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du vill veta mer om hur vi använder dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud (DPO):

Head Office SEB Kort Bank AB SEB, Dataskydd  
106 40 Stockholm
Sweden 
08-14 70 00

Du har också möjlighet att lämna klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och om din kontakt med DPO inte gav ett tillräckligt bra svar, då har du också möjlighet att kontakta våra klagomålsansvariga:

SEB Kort
Att.: Klagomålsansvarig
106 40 Stockholm
kundrelationerkort@seb.se