Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Reiseforsikring

Den meget gode reise- og avbestillingsforsikringen er inkludert når mer enn 50 % av transportkostnadene er betalt med Eurocard Corporate Gold og Eurocard Gold.

Den gir deg blant annet avbestillingsforsikring ved sykdom og erstatning ved forsinket fremmøte og bagasje.

Mer informasjon

Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade

Ved akutte skader:
Tryg Alarm: +47 21 89 66 75

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen dekker kortinnehaver, ektefelle/samboer og barn under 23 år, eller inntil tre andre medreisende. Forsikringen gjelder på privat- og tjenestereiser av inntil 90 dagers varighet.

Kortinnehaver må være bosatt i Norden, og være medlem av Folketrygden eller tilsvarende ordning i det nordiske hjemlandet.

For firmakort kan din arbeidsgiver ha avtalt å ikke inkludere reiseforsikring, kontakt din kortadministrator hvis du vil vite mer om hva som inngår i ditt kort.

Avbestillingsbeskyttelse

Høyeste erstatning per person og totalt er kr 25 000 per person og 50 000 totalt.

Selskapet erstatter annulleringsomkostninger når avbestillingen skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade og uventet akutt forverring av kronisk lidelse eller dødsfall.

Forsinket fremmøte

Kr 25 000 per sikret og totalt.

Dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel dekker selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til:

  • innhenting av fastlagt reiserute,
  • overnatting dersom videre transport ikke er mulig samme dag.

Forsinkelsen må skyldes værforhold/teknisk feil når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, eller kollisjon/utforkjøring som krever berging. Forsinkelsen må dokumenteres.

Dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 4 timer, dekkes dokumenterte kostnader til innkjøp av nødvendig mat og drikke med inntil kr 1 000 per sikret, maksimalt kr 2 000 totalt når flere sikrede reiser sammen.

Forsinket bagasje

Erstatning for forsinket bagasje kr 2 000 per sikret og kr. 8 000 per skadetilfelle.

Dersom ekspedert reisegods ikke kommer fram med forutbestemt offentlig transportmiddel erstattes utgifter til innkjøp av nødvendige klær, toalettartikler og lignende. Forsinkelsen må være bekreftet av transportøren. Utgiftene må dokumenteres.

Dersom forsinkelsen skjer ved siste destinasjon på hjemreise, er erstatningen begrenset til kr 500. Etter ankomst til hjemsted i Norden gjelder ikke denne ytelse.

Reiseavbrudd

Erstatning for reiseavbrudd kr 10 000 per sikret og kr 30 000 totalt.

Forsikringen kompenserer for avbrutt reise:

  • når hjemtransporten er forordnet av lege og er en følge av plutselig og alvorlig sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen,
  • når hjemtransport er nødvendig tidligere enn planlagt på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller død i sikredes nærmeste familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt,
  • ved sikredes død.
Hjemtransport

Ubegrenset hjemtransport:

  • når hjemtransporten er forordnet av lege og er en følge av plutselig og alvorlig sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen,
  • når hjemtransport er nødvendig tidligere enn planlagt på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller død i sikredes nærmeste familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt,
  • ved sikredes død.
Reiseansvar

Du har forsikringsdekning med inntil kr 6 000 000 på reiseansvar.

Selskapet svarer for erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt på annens person eller ting i forsikringstiden.

Reisesyke

Dekningen omfatter nødvendige utgifter som sikrede pådrar seg fordi han/hun under reise som omfattes av forsikringen, rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet akutt forverring av kronisk lidelse. For hver sikret erstattes nødvendige utgifter under reisen med inntil kr 5 000 000.

Reisegods

Du har forsikringsdekning inntil kr 25 000 per sikret og inntil kr 50 000 totalt når flere sikrede reiser sammen.

Innen forsikringssummen erstattes enkeltgjenstander med inntil kr 7 500.

Selskapet dekker skade på og tap av personlig reisegods og/eller arbeidsgivers effekter som sikrede har med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold ved blant annet ran og tyveri.

Ulykke

Forsikringen dekker kr 600 000 ved reiseulykke – død for voksen og kr 30 000 for barn. Ved invaliditet dekker forsikringen inntil kr 600 000 for voksen og barn.

Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig, ytre begivenhet – ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden.

Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.

Remplassering ved tjenestereise

Remplasseringskostnader ved tjenestereise erstattes med inntil kr 25 000.

Med remplassering menes å innsette en kollega i kortinnehavers sted som følge av at kortinnehavers hjemtransportforsikring har vært benyttet.

Med utgifter til remplassering forstås ordinære reiseutgifter fra Norden til arbeidssted i utlandet. Remplassering må foretas innen 14 dager og må være dokumentert av lege.