Tilbake til support

Reis med kortet ditt

Her har vi samlet alt om vår reiseforsikring og annet som er fint å vite før utenlandsreisen.

Svar på vanlige spørsmål

 • Kan jeg sperre kortet mitt for kjøp i utlandet?

  Vi jobber kontinuerlig med å tilby så trygge og enkle løsninger som mulig for våre kunder. For tiden tilbyr ikke Eurocard å sperre kortet for kjøp i utlandet, men vi vurderer kontinuerlig. Som kunde er du alltid beskyttet mot økonomiske tap så lenge du ikke har handlet uaktsomt.

 • Skal jeg betale med kortet i lokal valuta eller norske kroner i utlandet?

  Når du bruker Eurocard i utlandet med annen valuta, kan du få spørsmål om du vil betale i norske kroner. Vi anbefaler å svare nei på det spørsmålet. Betal isteden i lokal valuta. Butikkens kurs er ofte dårligere enn den valutakursen Eurocard bruker.

  Her kan du se hvilken kurs som brukes ved omregning av dine utenlandske kjøp til norske kroner.

 • Kan jeg ta ut valuta på et vekslingskontor?

  Ja, du kan ta ut valuta på et vekslingskontor, men da regnes det som et kontantuttak med tilhørende kostnad.

  Pris og vilkår privatkort
  Pris og vilkår firmakort

Reiseforsikring

 • Hvem gjelder forsikringen for?

  Forsikringen dekker kortinnehaver, ektefelle/samboer og barn under 23 år, eller inntil tre andre medreisende. Forsikringen gjelder på privat- og tjenestereiser av inntil 90 dagers varighet.

  Kortinnehaver må være bosatt i Norden, og være medlem av Folketrygden eller tilsvarende ordning i det nordiske hjemlandet.

  Vilkår, forsikringsbevis og meld skade:
  Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold
  Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum

  Ved akutte skader:
  Tryg Alarm: +47 21 89 66 75

  Har du spørsmål om forsikringen:
  Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00.

 • Avbestillingsbeskyttelse

  Høyeste erstatning per person og totalt er:

  • kr 25 000 per person och 50 000 totalt med Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold,
  • kr 50 000 per person och 100 000 totalt med Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.

  Selskapet erstatter annulleringsomkostninger når avbestillingen skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade og uventet akutt forverring av kronisk lidelse eller dødsfall.

 • Forsinket fremmøte
  • Kr 25 000 per sikret og totalt med Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold.
  • Kr 50 000 per sikret og totalt med Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.

  Dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel dekker selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til:

  • innhenting av fastlagt reiserute,
  • overnatting dersom videre transport ikke er mulig samme dag.

  Forsinkelsen må skyldes værforhold/teknisk feil når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, eller kollisjon/utforkjøring som krever berging. Forsinkelsen må dokumenteres.

  Dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 4 timer, dekkes dokumenterte kostnader til innkjøp av nødvendig mat og drikke med inntil kr 1 000 per sikret, maksi­malt kr 2 000 totalt når flere sikrede reiser sammen.

 • Forsinket bagasje

  Erstatning for forsinket bagasje:

  • kr 2 000 per sikret og kr. 8 000 per skadetilfelle med Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold,
  • kr 10 000 per sikret og kr. 20 000 per skadetilfelle med Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.

  Dersom ekspedert reisegods ikke kommer fram med forutbes­temt offentlig transportmiddel erstattes utgifter til innkjøp av nød­vendige klær, toalettartikler og lignende. Forsinkelsen må være bekreftet av transportøren. Utgiftene må dokumenteres.

  Dersom forsinkelsen skjer ved siste destinasjon på hjemreise, er erstatningen begrenset til kr 500. Etter ankomst til hjemsted i Norden gjelder ikke denne ytelse.

 • Reiseavbrudd

  Erstatning for reiseavbrudd kr 10 000 per sikret og kr 30 000 totalt med alle Eurocard kort.

  Forsikringen kompenserer for avbrutt reise:

  • når hjemtransporten er forordnet av lege og er en følge av plutselig og alvorlig sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen,
  • når hjemtransport er nødvendig tidligere enn planlagt på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller død i sikredes nærmeste familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt,
  • ved sikredes død.
 • Hjemtransport

  Ubegrenset hjemtransport:

  • når hjemtransporten er forordnet av lege og er en følge av plutselig og alvorlig sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen,
  • når hjemtransport er nødvendig tidligere enn planlagt på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller død i sikredes nærmeste familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt,
  • ved sikredes død.
 • Reiseansvar

  Du har forsikringsdekning med inntil kr 6 000 000 på reiseansvar med alle Eurocard kort.

  Selskapet svarer for erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt på annens person eller ting i forsikringstiden.

 • Reisesyke

  Dekningen omfatter nødvendige utgifter som sikrede pådrar seg fordi han/hun under reise som omfattes av forsikringen, rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet akutt forverring av kronisk lidelse. For hver sikret erstattes nødvendige utgifter under reisen med inntil:

  • kr 5 000 000, Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold,
  • kr 10 000 000, med Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.
 • Reisegods

  På Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold har du forsikringsdekning inntil kr 25 000 per sikret og inntil kr 50 000 totalt når flere sikrede reiser sammen. På Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum har du forsikringsdekning med inntil kr 50 000 per sikret og 100 000 totalt når flere sikrede reiser sammen.

  Innen forsikringssummen erstattes enkeltgjenstander med inntil:

  • kr 7500 for Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold,
  • kr 10 000 for Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.

  Selskapet dekker skade på og tap av personlig reisegods og/eller arbeidsgivers effekter som sikrede har med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold ved blant annet ran og tyveri.

 • Ulykke

  For Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold dekker forsikringen kr 600 000 ved reiseulykke – død for voksen og kr 30 000 for barn. Ved invaliditet dekker forsikringen inntil kr 600 000 for voksen og barn.

  For Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum dekker forsikringen kr 1 000 000 ved reiseulykke – død for voksen og kr 30 000 for barn. Ved invaliditet dekker forsikringen inntil kr 1 000 000 for voksen og barn.

  Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig, ytre begivenhet – ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden.

  Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales en forhold­smessig del av forsikringssummen.

 • Remplassering ved tjenestereise

  Remplasseringskostnader ved tjenestereise erstattes med inntil kr 25 000 på alle Eurocard kort.

  Med remplassering menes og innsette en kollega i kortinne­havers sted som følge av at kortinnehavers hjemtransportforsikring har vært anvendt.

  Med utgifter til remplassering forstås ordinære reiseutgifter fra Norden til arbeidssted i utlandet. Remplassering må foretas innen 14 dager og må være dokumentert av lege.

Lounger

Eurocard Platinum/Corporate Platinum

Concierge service

Ring Concierge service, så hjelper vi deg med dine ønskemål – uansett hvor du befinner deg i verden.

Eurocard

Med Eurocard-appen får du full oversikt over betalingene og kvitteringene dine. Der finner du saldoen din, transaksjoner og fakturaer. Appen har også en rekke funksjoner for smartere håndtering av utgiftene dine. Du kan for eksempel skanne og lagre papirkvitteringer med appen.

Last ned appen her:

app-store.png google-play.png